REGULAMIN KONKURSU NA MIKS

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu jest firma DAARS S.C., pl. Nowy Rynek 7, 62-002 Suchy Las, NIP: 9721290843, organizator wydarzenia „Sound Art Festiwal”.

2. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od 13 lutego 2020r. do 23 lutego 2020r.

3. Celem konkursu będzie wyłonienie najlepiej wykonanego zgrania materiału wielośladowego (tzw. miksu).

4. Pliki audio do konkursu będą dostępne na stronie www.soundartfestiwal.pl/konkurs w dniach od 13 do 23 lutego 2020r.

§ 2
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

a) zapoznanie z niniejszym regulaminem konkursu, dostępnym na stronie www.soundartfestiwal.pl/konkurs

b) spełnienie warunków podanych w §3

§ 3
ZASADY KONKURSU I NAGRODY

1. Przedmiotem konkursu jest miks utworu. Edycji należy dokonać dowolnym przeznaczonym do tego oprogramowaniem (Organizator nie dostarcza oprogramowania). Pliki audio dostarczane są w formacie 24-bit/44.1 kHz.

2. Zapisany po edycji plik w formacie 16-bit/44.1 kHz należy dostarczyć do Organizatora na adres e-mail: kontakt@soundartfestiwal.pl do dnia 23 lutego 2020 roku.
3. Po 23 lutego 2020 roku, komisja wyłoni 3 najlepsze prace i ogłosi to na oficjalnej stronie festiwalu. Nagrody zostaną wręczone dnia 29 lutego 2020 roku w trakcie trwania festiwalu. Zwycięzcy (imię i nazwisko) oraz przesłane prace zostaną umieszczone na stronie konkursu.
Dodatkowo autorzy 8 najlepszych prac otrzymają możliwość dwugodzinnych zajęć z Piotrem Madziarem w studio nagrań Instytutu Akustyki w sobotę 29 lutego.
4. Dla miejsc 1 do 3 przewidziano następujące nagrody pieniężne:

a) miejsce 1: 500 zł

b) miejsce 2: 300 zł

c) miejsce 3: 100 zł

5. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu
i interpretacji rozstrzyga Organizator.

6. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną, na
wykorzystany do przesłania zgłoszenia adres e-mail.
7. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, powiadomieni Zwycięzcy powinni
odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Organizatora w terminie
3 dni od dnia wysłania powiadomienia.
8. W przypadku braku potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, przekazana jest ona autorowi kolejnego najlepszego miksu.
9. Zwycięzców wyłoni komisja wybrana przez Organizatora.

§ 4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego (w celu potwierdzenia terminu i sposobu przekazania nagrody).

2. W Konkursie wezmą udział tylko te zgłoszenia, które będą zawierały powyższe
informacje, wszystkie pozostałe odpowiedzi nie będą brane pod uwagę.

3. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego konkursu, umieszczeniu informacji o zwycięzcach oraz w związku z wydaniem nagród.

§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie .

WYNIKI KONKURSU:

1. Stanisław Kasprzyk

2. Karol Szot

3. Jakub Dumanowski

Gratulujemy wygranej!